www.buseneosene.com sitesinde ve www.gelecekmakinesi.com sitelerinde kullanılan metinsel ve görsel malzemelerin hepsi ve kurgulanan senaryo hayal ürünüdür.

www.buseneosene.com ve www.gelecekmakinesi.com adreslerine sahip birbiri ile entegre çalışan web sitelerinin(“Site”) sahibi Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. (“EFES PİLSEN”)’ dir. Site EFES PİLSEN için CS Reklam Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“C-SECTION”) tarafından geliştirilmiştir.

Kullanıcılar, sitedeki uygulamayı kullanmakla, işbu taahhütname metnini okuduklarını, anladıklarını ve bu taahhütnamede yer alan kuralları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla gayri kabili rücu olarak kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Bu site ve içeriği tamamen eğlence amaçlı olarak hazırlanmıştır. Kullanıcılar, sitede yer alan şaka uygulaması ile 3.şahıslarla yaptıkları, şaka olarak nitelendirilecek her türlü yazılı paylaşımın içeriğinden tamamen kendileri sorumludurlar. Kurgu gereği, siteye girişte Facebook veya e-posta hesabıyla giriş yapan kullanıcıdan alınan bilgiler şakayı yapacakları kişi veya kişilerle sonrasında paylaşılacaktır.

1. Kullanıcılar, sitede beyan ettikleri tüm bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

2. Kullanıcıların sitede yer alan metin ve görsel kullanarak belirteceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar.

3. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır. Site kullanıcılarının web sitesindeki uygulamayı kullanarak oluşturduğu her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, EFES PILSENtarafından belirlenen her türlü mecrada / platformda / ürün / malzeme / organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere Wap, kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler(Hücre yayını, WAP/GPRS, Mobil müzik, mobil video, Mobil TV, Videostreaming ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkaları ile paylaşılabilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünyada kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin EFES PILSEN’e Site’de yayımlanmak üzere yüklediğini , söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın EFES PILSEN tarafından yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği ve/veya gönderim yapacağı, üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve sözkonusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) EFES PILSEN tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Site kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir 3. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

5. Kullanıcılar, sitede yer alan şaka uygulaması ile 3.şahıslarla yaptıkları, şaka olarak nitelendirilecek her türlü yazılı ve görsel paylaşımın içeriğinden tamamen kendileri sorumludurlar. Site kullanıcıları, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, siyasi, dini, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek “içerik”leri sitede üretmeyecek ve sitedeki uygulamayı kullanarak iletmeyecektir. Bu içeriklerin EFES PILSEN ve/veya C-SECTION tarafından yayımlanması, kullanıcı tarafından seçilen kişilere gönderilmesi, iletilmesi, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların EFES PILSEN ve/veya C-SECTION tarafından yüklenildiği anlamına gelmez. Yayınlanmış olsa dahi hukuka aykırılıktan doğan her türlü, ceza, tazminat ve zararlar Kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.

6. Site kullanıcıları, ürettiği veya sitedeki uygulamayı kullanarak ilettiği içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren, İçeriklerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın kullanmayacaklarını, 3.kişilerin kullanımına sunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. İşbu maddede tanımlı ihlallerden ötürü EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu içeriklerin EFES PILSEN ve/veya C-SECTION tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların EFES PILSEN ve/veya C-SECTION tarafından yüklenildiği anlamına gelmez. Yayınlanmış olsa dahi hukuka aykırılıktan doğan her türlü, ceza, tazminat ve zararlar Kullanıcılar tarafından karşılanacaktır.

7. Site kullanıcıları, siteye bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür İçerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

8. Site kullanıcıları, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, sitede yer alan mevcut İçeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.

9. Site kullanıcıları, başka herhangi bir kullanıcının siteyi kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyeceklerdir.

10. Site kullanıcıları, siteye iletecekleri İçeriklerin 3. kişiler tarafından ücretli ve/veya ücretsiz olarak ulaşılabilir durumda olduğunu, EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ ın, sitenin belli alanlarını veya bölümlerini, sitede kullanılan bazı imkânları ücretli hale getirebileceğini, çeşitli formatlarda tanıtım ve/veya reklam görüntüleri, yazıları, bağlantıları yayınlayabileceğini ve ücretleri belirleme hakkına sahip olduğunu peşinen kabul ederler. Site kullanıcılarının bu hususlarda EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’dan herhangi bir talebi olmayacaktır.

11. Site kullanıcıları, işbu taahhütnamede yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde siteye erişim ve siteyi kullanım haklarının EFES PILSEN ve/veya C-SECTION tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.

12. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın, sitede yayınlanan İçerikleri veya sitedeki uygulamayı kullanarak üretilen ve kullanıcılar arasında iletilen içerikleri birebir denetlemek ve hukuka uygunluğunu onaylamak gibi bir zorunluluğu yoktur.

13. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION site kullanıcılarının site kapsamında verdiği kişisel bilgilerini altyapı sağlayan firmalar ile paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca Kurgu gereği, siteye girişte Facebook veya e-posta hesabıyla giriş yapan kullanıcıdan alınan bilgiler şakayı yapacakları kişi veya kişilerle sonrasında paylaşılacaktır. Yine EFES PILSEN, Site’ye kayıt olurken Site Kullanıcılarından alınacak ad, soyad ve e-posta adreslerii, kendi kampanya ve/veya promosyon tanıtımlarından Site Kullanıcılarını haberdar etmek için kullanabilecektir.

14. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın işbu taahhütnamede sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği veya herhangi bir yasal, idari merciinin talebi halinde veya diğer herhangi bir sebeple her tür İçeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme, yayından kaldırma hakkı saklıdır.

15. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION, site kullanıcılarının faaliyetlerini sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabilir, erteleyebilir ya da üyeliklerini sonlandırabilir.

16. Taahhütname kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın inisiyatifindedir. Herhangi bir değişiklikten sonra sitenin kullanımına devam edilmesi ve site kapsamında sunulan herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, site kullanıcılarının söz konusu değişikliği kabul ettiği anlamına gelecektir.

17. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ ın Kanunlara karşı etkinliklerle ilgili olarak, dolandırıcılık ve benzeri bir şüphe üzerine, herhangi birisinin güvenliğine yönelik potansiyel ya da müsbet bir tehdit ya da tehdit şüphesi üzerine veya herhangi bir başka yasal zorunluluk nedeniyle araştırma yapmak, bunları engellemek veya bunlara karşı önlem almak üzere site kullanıcılarına ait her türlü bilgi toplamak ve bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşma hakkı saklıdır.

18. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın site kullanıcıları tarafından, site kapsamında link verilen 3. kişilerin web siteleriyle ilgili olarak İçerik, gizlilik ya da uygulama gibi konulardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Link vermek için gerekli izinleri almak site kullanıcılarının kendi sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek zararlardan da site kullanıcıları tek başına sorumludurlar.

19. Site kullanıcılarının site kapsamında kendilerine tahsis edilen alanındaki İçeriklerin kaybolması, bozulması durumunda EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

20. Sitenin kullanımı ile ilgili olan tüm riskler site kullanıcılarının sorumluluğundadır. Sitenin kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile EFES PILSEN ve/veya C-SECTION site kullanıcılarına tazminat ödemeyecektir.

21. EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın, site kullanıcılarının sağladıkları İçerikleri kendi bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarabilir veya çıkarmayabilir. Bu hususta site kullanıcılarının herhangi bir talebi olmayacaktır. Site kullanıcıları, siteyi ve içindeki uygulamaları kullanmakla, işbu taahhütnameyi okuduğunu; yukarıda belirtilen tüm hususları okuyarak aynen kabul etmiş addolunmakla birlikte bu taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle EFES PILSEN ve/veya C-SECTION, diğer kullanıcılar, 3.kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşılabilecek her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduklarını ve EFES PILSEN ve/veya C-SECTION’ın bu hususta herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.